What is the Christian response to pandemic?

Man covering face with fists

An uncontrollable virus like a great storm is traveling across continents and infecting people around us. For some of us, it takes away our jobs and lives of people we loved. We feel hopeless against a virus we have no treatment for. We feel like floating in a small boat during a windstorm.

En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar Hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het Hom wakker gemaak en vir Hom gesê: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil! En die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?

( Markus 4:37-40 )

It’s natural for us to build our confidence based on experience in this world. When things go the way we expect them to go, we’re relaxed and happy. When a minor trouble comes our way, we try to ignore it and move on. Our confidence is growing with industrial progress that brings us comfortable living and scientific discoveries that explain how things work and develop vaccines for all diseases. However, the foundation of our faith is very fragile and quickly fails when something unordinary happens. Let's look at the promise we received from our God the Father.

En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God. Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug. Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee. En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,

( Deuteronomium 28:2,3,4,5,6,7,8,11,12,13 )

It is not natural for us to live this life fully obeying God and his commandments. As soon as our life is out of trouble, we pursue our wicked ways, again and again...

En Ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat, om te sê: Bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en maak julle handelinge goed en loop nie agter ander gode aan om hulle te dien nie; dan sal julle bly in die land wat Ek aan julle en julle vaders gegee het. Maar julle het geen gehoor gegee en na My nie geluister nie.

( Jeremia 35:15 )

We see ourselves in fear and lack of faith. Generation after generation of people for thousands of years were disobeying God and losing His blessings. We shook out love from the foundation of the God's commandments, leaving out dry statements with only visual and formal obedience to them. That all landed us on a place of fear exactly as promised…

Die HERE sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging in alles waar jy jou hand aan slaan, wat jy moet doen; totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy My verlaat het. Die HERE sal jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou; en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom.

( Deuteronomium 28:20,22 )

God’s anger is indeed fearful. But before we jump into judging our Heavenly Father for doing such cruel things, let’s imagine a doctor who’s cutting off an infected leg to save a person from dying. It’s natural for us to focus on the things that can be seen and ignore our God’s love and desire to save us. Our child will remember our anger and a painful slap on a back, but would easily forget how it saved him from falling off a dangerous cliff. And we who see only earthly things, do not even see what God's anger saves us from.

God wants us to obey him faithfully. He wants us to not be afraid of what we see, but rather gain confidence from our faith.

omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

( 2 Korintiërs 4:18 )

Whether you are at risk of losing your life, or at the peak of your health, death is perceived as the worst that can happen to us. But is it? Death is the last thing that we see of a human. The death opens up the door to the unseen for us, to the unknown.

The unknown in our life, or after it, is controlled by our fear, or by our faith. We can surround ourself with the darkness of fear, or the light of faith. As we can see in this earthly life, faithful people become successful in what they do. And there is no reason to doubt that faith will light up path after the death to those who believe. Path to a much better life than here on Earth.

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

( Johannes 3:16 )

Right now we are alive. And we are thankful to our God for that very minute we live now, for the ability to see and to breathe, and to make a change in this world. We can still see our loved ones and tell them what they mean to us.

Love overcomes fear and reveals who we really are, created in God's image. And by going through physical death and resurrection, Jesus Christ broke the chains of death and brought us a Holy Spirit, an invisible helper that now can live within us.

die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

( Johannes 14:17 )

The Spirit we received is not the Spirit of fear, as it leads us to eternal life.

Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

( 2 Timoteus 1:7 )

From that we can see that if we feel fear, it’s not from the Spirit God gave us. If we walk in the darkness of a fear, we did not bring the light of faith in the Lord, our God.

En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.

( Johannes 8:12 )

Now, standing in the epicenter of the pandemic, what would you choose - Fear or Faith? When other people look at you in the darkness of this fearful world, can they see your light?

Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand- na jou sal dit nie aankom nie.

( Psalms 91:3-7 )
Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

( Josua 1:9 )

Nothing comes out of no reason in our world. And what would this pandemic teach us? Would we be able to actually value human life? Will we be able to value true friendship, express gratitude for what we've got? Will it end the meaningless race for a better picture in Instagram and more subscribers to our YouTube videos? Will it end the wars for money and power? Will it make the sky blue again for future generations? Will we finally be able to take off the veil from our eyes and see the real world created by our Father?

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

( Johannes 14:27 )