Jak podążamy za Bogiem? Jak Bóg chce, żebyśmy żyli?

Chmury pod jasnym niebem

Na przestrzeni życia, wraz z wiekiem, często zastanawiamy się, jak żyć prawidłowo, jak postępować, gdzie szukać szczęścia i sensu życia. Nie znajdujemy satysfakcji ani w kosztownych zakupach, ani w naszych osiągnięciach ...

Słyszeliśmy o Jezusie Chrystusie, który uratował nam życie . Czy to wystarczy, czy też musimy coś zrobić sami?

Biblia opisuje wędrówkę ludzi i narodów od niepamiętnych czasów i pozwala całkiem dobrze zrozumieć, kim jest Bóg, dlaczego nas stworzył i czego się od nas oczekuje. Spójrzmy na początek Starego Testamentu.

Spójrzmy więc na 10 przykazań ze Starego Testamentu, przekazanych nam przez Boga przez Mojżesza. Dziesięć przykazań zostało dane ludziom tysiące lat temu. Krótkie i proste, stanowią świetny początek dla każdego, kto chce wiedzieć, czego oczekuje od nas Bóg.

  1. Nie czcijcie żadnego innego boga poza Mną.
  2. Nie uczyń sobie posągu, ani żadnego obrazu tego, co jest wysoko na niebie, co jest nisko na ziemi i co w wodzie, poniżej ziemi.
  3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga swego.
  4. Pamiętaj o szabacie, świętując go.
  5. Szanuj swojego ojca i matkę.
  6. Nie zabijaj.
  7. Nie możesz cudzołożyć.
  8. Nie kradnij.
  9. Nie składaj fałszywych zeznań przeciwko innym.
  10. Kochaj bliźniego jak siebie.

 

Zanim szczegółowo przyjrzymy się przykazaniom, przejdźmy do bardziej współczesnych czasów, aby usłyszeć główne rzeczy na temat tych przykazań od Jezusa Chrystusa, jedynego Syna prawdziwego Boga.

Nauczycielu! które jest największe przykazanie w zakonie? A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli.

( Mateusza 22:36-40 )

1. Nie oddawajcie czci żadnym innym bogom poza Mną. Musisz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

W całej historii ludzie rzeźbili bogów ze srebra, złota, drewna, gliny i oddawali im cześć przy użyciu skomplikowanych rytuałów, składając w ofierze niewinne zwierzęta i ludzi, często noworodki ... Obecnie najpowszechniejszymi bogami lub bożkami są bogactwo i siła. Aby im służyć, myślimy tylko o tym, jak zdobyć więcej pieniędzy lub władzy, mimo że jest ich już wystarczająco dużo. Odwracamy się od pomagania innym, tracimy współczucie dla naszych przyjaciół, sąsiadów i potrzebujących. Zamiast tego musimy postawić Boga na pierwszym miejscu. Pokochaj go najpierw.

Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien; a kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mię godzien; A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien. Kto by znalazł duszę swoję, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.

( Mateusza 10:37-39 )

Co to znaczy kochać Boga i stawiać Go na pierwszym miejscu? Jeśli nie widzimy Boga w naszym codziennym życiu, nie słyszymy Go, jak możemy Go kochać? Gdzie możemy znaleźć Boga?

Zrozumienie naszego Boga może być trudniejsze w oparciu o Stary Testament, gdzie Jego troska o nas jest często postrzegana jako bezsensowny zbiór surowych zasad i ograniczeń. Ale Jezus przyszedł na ziemię, aby pokazać nam prawdziwy obraz naszego Ojca, naszego Boga. Wyjaśnił również całą istotę przykazań Bożych, których sam przestrzegał przez całe swoje ziemskie życie.

Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go.

( Jana 14:7 )

Dlatego, aby zrozumieć, kim jest Bóg, musisz dowiedzieć się więcej o Jezusie Chrystusie. Czytając o nim historie, otrzymujemy znacznie bardziej kompletne obraz samego Boga, który jest przekazywany w Nowym Testamencie.

Co to znaczy kochać Boga?

Jeźli mię miłujecie, przykazania moje zachowajcie.

( Jana 14:15 )

I Jezus zrobił to samo. Aby pokazać światu, że kocha Ojca, umarł na krzyżu, ponieważ Ojciec Go o to prosił.

Ale iżby poznał świat, że miłuję Ojca, a jako mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstaócież, pójdźmy stąd.

( Jana 14:31 )

Co myślisz o Jezusie i tym, co zrobił na ziemi? Po przestudiowaniu jego historii na Ziemi zrozumiemy prawdziwe znaczenie miłości. A rezultatem takiego zrozumienia byłoby przestrzeganie Jego przykazań.

Najmilsi! miłujmyż jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga; i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga.

( 1. Jana 4:7 )

2. Nie uczyń sobie posągu, ani żadnego obrazu tego.

Nie czyó sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieóstwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą; A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.

( 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:4-6 )

Bardzo trudno jest oprzeć się pokusie oddawania czci temu, co widzimy na własne oczy. Oprócz obrazu bożków uwielbiamy kłaniać się przed wizerunkami świętych, całować obraz Jezusa Chrystusa i Jego Matki Marii. A to prowadzi nas do fałszywego wyobrażenia o tym, kim jest Bóg… Nasz Bóg nie jest obrazem w kościele, który można spalić lub ukraść. Bóg nie jest Biblią, Torą, Koranem ani żadną inną księgą czy pismem świętym.

Jeśli umieścimy naszą miłość, wiarę i nadzieję w obrazie czegoś, wraz ze zniknięciem tego obrazu nasza nadzieja umrze. Musisz wiedzieć, że nikt nigdy nie widział Boga. Nikt nie wie, jak wyglądał Jezus Chrystus. Jeśli wygląd Jezusa jest tak ważny, czy Bóg nie dałby nam szczegółowego opisu go w Biblii? ...

W prawdziwym życiu Jezus nie przypominał tego, co widzieliśmy na którymkolwiek z jego obrazów. Ponieważ w jego wyglądzie nie było nic niezwykłego ... Bóg nie chciał, aby Jezus został zapamiętany z powodu jego wyjątkowego wyglądu. Oto, co prorok Izajasz pisze o obrazie mesjasza.

Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeó z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności; i widzieliśmy go; ale nic nie było widzieć, czemubyśmy go żądać mieli.

( Izajasz 53:2 )

Bóg nie chce, abyśmy czcili jakiekolwiek obrazy czegokolwiek. Zamiast tego chce, abyśmy wiedzieli, że Bóg jest miłością i że może w nas mieszkać. Nie potrzebujemy żadnych rzeczy ani widocznych obrazów, aby z Nim rozmawiać i być z Nim. Bogaci i biedni, zdrowi i niepełnosprawni - wszyscy mają równy dostęp do Boga.

Kto nie miłuje, nie zna Boga; gdyż Bóg jest miłość.

( 1. Jana 4:8 )
I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.

( 1. Jana 4:16 )

Zapraszamy Boga, aby był z nami na zawsze i nic nie może nas od Niego oddzielić.

3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga swego

Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze.

( 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:7 )

„Nazwa” w tym kontekście oznacza wizerunek i reputację. Bardzo łatwo jest źle zinterpretować lub źle zrozumieć naszego Pana Boga. Kiedy słyszymy „Przysięgam na Boga…” lub „Mój Boże, to jest…”, „Bóg mi to uczynił…”, „Bóg jest kłamstwem z bajek” lub sami używamy imię Boga niewłaściwie, nawet go nie rozumiejąc, tracimy znaczenie świętego i potężnego Boga. Z tego powodu możemy stracić nadzieję na znalezienie Go.

Jeźliby też kto spał z synową swoją, śmiercią umrą oboje; obrzydliwości się dopuścili, krew ich będzie na nich.

( 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:12 )
Wywiodę je, mówi Pan zastępów, aby przyszło na dom złodzieja, i na dom kłamliwie przez imię moje przysięgającego; owszem, mieszkać będzie w pośrodku domu jego, i zniszczy go, i drzewo jego i kamienie jego.

( Zacharyjasz 5:4 )

4. Pamiętaj i świętuj dzień szabatu

Co wiemy o szabacie z Biblii?

Nadto i sabaty moje dałem im, aby były znakiem między mną i między nimi, aby wiedzieli, żem Ja jest Pan, który ich poświęcam.

( Ezechyjel 20:12 )
Ani wynaszajcie brzemion z domów waszych w dzieó sabatu, ani żadnej roboty odprawujcie, ale święćcie dzieó sabatu, jakom rozkazał ojcom waszym. Wszakże nie usłuchali, ani nakłonili ucha swego, owszem, zatwardzili kark swój, nie słuchając ani przyjmując nauki. A jeźli mię pilnie słuchać będziecie, mówi Pan, tak, żebyście nie wnosili brzemion bramami miasta tego w dzieó sabatu, ale święcili dzieó sabatu, nie odprawując weó żadnej roboty;

( Jeremijasz 17:22-24 )

I to.

Jeźliże odwrócisz od sabatu nogę swoję, abyś nie przewodził woli swojej w dzieó mój święty; i jeżeli nazwiesz sabat rozkoszą, dniem świętym a Panu sławnym, i będzieszli go miał w uczciwości, tak, abyś weó nie czynił dróg swoich, i nie przewodził woli swej, i nie mówił słowo próżnego:

( Izajasz 58:13 )

Szabat został nam dany, abyśmy mogli odpocząć od codziennych zajęć, nie martwić się o interesy lub pracę i uwolnić nasze głowy od brzemienia tego świata ... Jednak zdecydowanie nadużywamy sabatu dla tysiące lat ... To przykazanie miało nam pomóc zrzucić ciężar z naszych umysłów i utorować drogę do Boga, a zamiast tego zostało użyte przez ludzi jako sposób ukarania innych.

I podstrzegli go nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, jeźliby w sabat uzdrawiał, aby znaleźli, o coby naó skarżyli.

( Łukasza 6:7 )

Jak wspomniano powyżej, nie jest to dzień, w którym szukamy korzyści dla siebie lub dla naszej firmy. A jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy w dniu, w którym nie możemy pracować?

Rzekł tedy do nich Jezus: Spytam was o jednę rzecz: Godzili się w sabaty dobrze czynić, czyli źle czynić? Człowieka zachować, czyli zatracić?

( Łukasza 6:9 )
A spojrzawszy w koło po wszystkich, rzekł onemu człowiekowi: Wyciągnij rękę twoję! a on tak uczynił i przywrócona jest do zdrowia ręka jego, jako i druga.

( Łukasza 6:10 )

Zachowajmy sobotę jako dzień, w którym nie będziemy pracować ani szukać dla siebie żadnej korzyści. Ale nawet w sobotę nie będziemy unikać pracy, jeśli komuś to pomoże.

5. Szanuj swojego ojca i matkę

Wraz z wiekiem rola rodziców i ich udział w naszym życiu maleje. A gdy dorastamy, lepiej rozumiemy, że nasi rodzice mieli rację, kiedy nas czegoś nauczyli. Musieliśmy tylko dorosnąć, żeby to rozgryźć. A teraz, gdy dorastają, coraz trudniej jest im chodzić, spać, a nawet oddychać, a śmiechu dzieci, który tak bardzo lubili, nie słychać już w ich domu. I wciąż brakuje nam ich wieku, aby naprawdę zrozumieć ich smutek.

Bóg nas kocha, ale kocha też naszych rodziców i chce, żeby im się powiodło. Pomóżmy więc Bogu i okażmy trochę miłości rodzicom, którzy tak hojnie okazali nam swoją miłość. Pomóżmy im chociaż trochę rozjaśnić ich starość, którą wkrótce sami spotkamy.

A jeźli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny.

( 1. Tymoteusza 5:8 )

6. Nie zabijaj

To przykazanie nie wymaga wyjaśnienia, może poza tym, że nie powinniśmy zabijać nie tylko fizycznie, ale także duchowo. Zamiast tego musimy kochać naszych sąsiadów, a także naszych wrogów, zachęcać ich i pomagać im odnieść sukces.

7. Nie cudzołóż

Przytoczmy słowa samego Jezusa.

Słyszeliście, iż rzeczono starym: Nie będziesz cudzołożył; Aleć Ja wam powiadam: Iż każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swojem. Jeźli cię tedy oko twoje prawe gorszy, wyłup je, a zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego. A jeźliż cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją, i zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego.

( Mateusza 5:27-30 )

I apostoł Paweł

Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeóstwa; A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości, Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga; I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego: bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali.

( 1. Tesalonicensów 4:3-6 )

8. Nie kradnij

Niczego nie kradnij. Bez chłopaka, bez dziewczyny, bez prawa do wolności, uśmiechu czy miejsca pod gołym niebem ...

Nie zwlekaj z opłaceniem tego, kogo zatrudniłeś

Mąż także, który by z mężczyzną obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczynili oba; śmiercią umrą, krew ich będzie na nich.

( 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:13 )

I pamiętaj o następujących kwestiach.

Nie pomogą skarby niezbożności; ale sprawiedliwość wyrywa od śmierci.

( Przypowieści Salomonowych 10:2 )
Ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani ździercy królestwa Bożego nie odziedziczą.

( 1. Koryntów 6:10 )

9. Nie możesz składać fałszywych zeznań przeciwko swojemu sąsiadowi.

Albo po prostu - nie kłam ... Może się zdarzyć, że kiedy będziemy przekonani, że ktoś zrobił coś złego, dodamy do naszego zeznania przeciwko tej osobie więcej, niż faktycznie widzieliśmy lub słyszeliśmy. A takim krzywoprzysięstwem możemy zniszczyć czyjeś życie. Bóg nas przed tym ostrzega.

Każdy, kto mówi fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu, jest jako młot, i miecz, i strzała ostra.

( Przypowieści Salomonowych 25:18 )
Świadek fałszywy nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, zginie.

( Przypowieści Salomonowych 19:9 )
Przetoż złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim; boście członkami jedni drugich.

( Efezów 4:25 )
Nie przyjmuj powieści kłamliwej; nie miej spółki z niepobożnym, abyś miał być świadkiem fałszywym.

( 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:1 )

10. Kochaj swojego bliźniego jak siebie samego

W Starym Testamencie widzimy uproszczony pogląd na to przykazanie.

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.

( 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:17 )
Kto by spał z niewiastą czasu przyrodzonej choroby jej, i odkryłby sromotę jej, i obnażyłby płynienie jej, i ona by też odkrywała płynienie krwi swojej, wytraceni będą oboje z pośrodku ludu swego.

( 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:18 )

Jednak, jak już wiemy od Jezusa, to przykazanie jest podstawą prawa, a apostoł Paweł przypomina o tym raz jeszcze.

Bo wszystek zakon w jednem się słowie zamyka, to jest w tem: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.

( Galatów 5:14 )

Trudno przecenić to przykazanie. A jednocześnie jest to trudne do spełnienia. Nie ignoruj ​​ludzi wokół siebie. Nie odwracaj się od tych, którzy potrzebują pomocy. Możliwość niesienia pomocy potrzebującym to błogosławieństwo.

To naturalne, że patrzymy na bogactwa tego świata. Wiadomości z tego świata skupiają się na ludziach odnoszących sukcesy, zamożnych, akcjach i spółkach, giełdach ... Podążanie za wiadomościami z tego świata wywołuje u nas niepokój, zazdrość, niecierpliwość i ostatecznie wyczerpanie. Jednak nasi "sąsiedzi" nie są opisywani w wiadomościach. Nasi „sąsiedzi” to z reguły biedni ludzie, którzy są szczerze wdzięczni za jedzenie, które otrzymują, ponieważ nie dostają go zbyt wiele. Dziękują Bogu za dodatkowy dzień w życiu umierającego syna lub córki. Chwalą Boga za nowego przyjaciela, ponieważ ludzie często unikają ich towarzystwa. Cieszy ich jedno słowo zachęty, bo w więzieniu, w którym niektórzy z nich są, nie ma ich wielu. Również naszymi prawdziwymi sąsiadami są ci, którym nie jest obojętne cierpienie innych. Zawsze są gotowi pomagać innym, nawet tym, których nie znają.

Panu pożycza, kto ma litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odda.

( Przypowieści Salomonowych 19:17 )

Pomaganie naszym sąsiadom wypełnia pustkę w nas. A to przybliża nas do Boga.

Rozejrzyjmy się. Spotkamy się z kolegami w pracy, członkami rodziny, sąsiadami lub kimś innym potrzebującym naszej pomocy. Jeśli pomagamy tym ludziom wokół nas, pomagamy Bogu.

Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem gościem, a przyjęliście mię; Byłem nagim, a przyodzialiście mię; byłem chorym, a nawiedziliście mię; byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Tedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie! kiedyżeśmy cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy cię? albo pragnącym, a napoiliśmy cię? I kiedyśmy cię widzieli gościem, a przyjęliśmy cię? albo nagim, a przyodzialiśmy cię? Albo kiedyśmy cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie? A odpowiadając król, rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiekieście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.

( Mateusza 25:35-40 )
Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyócie im; tenci bowiem jest zakon i prorocy.

( Mateusza 7:12 )
Ale wam powiadam, którzy słuchacie: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyócie dobrze tym, którzy was mają w nienawiści.

( Łukasza 6:27 )

Oto 10 przykazań, dziesięć prostych instrukcji, które Bóg dał nam tysiące lat temu. Te przykazania są nam dane przez Boga, który nas kocha i troszczy się o nas. Przestrzeganie tych przykazań to dobry początek życia dla nas wszystkich. Pomoże nam to wkroczyć na ścieżkę Chrystusa, która pokazała nam prawdziwy sens prawa i bezgrzesznego życia.

Zdecydowanie zalecamy przeczytanie i ponowne przeczytanie Ewangelii z Biblii, która mówi o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

A poniżej znajdują się cytaty ze Starego i Nowego Testamentu, które mogą nam pomóc w życiu i zawierają przydatne rady.

Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma.

( 2. Jana 1:9 )
Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwościom; Ale jako ten, który was powołał, święty jest, i wy bądźcie świętymi we wszelkiem obcowaniu,

( 1. Piotra 1:14-15 )
I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przykazali; Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku.

( 1. Tesalonicensów 4:11-12 )

Jednym z najtrudniejszych zadań jest zrozumienie, do czego naprawdę służy nasze bogactwo, do którego tak bardzo dążymy ...

Azaż to nie jest od Pana zastępów, iż koło czego ludzie pracują, to ogieó skazi, a nad czem się narody spracowały, to nadaremno będzie? Albowiem ziemia będzie napełniona znajomością chwały Paóskiej, jako morze wody napełniają.

( Abakuk 2:13-14 )
Albowiem niceśmy nie przynieśli na ten świat, bez pochyby że też wynieść nic nie możemy; Ale mając żywność i odzienie, na tem przestawać mamy. Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło, i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeó wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.

( 1. Tymoteusza 6:7-10 )

Bądź pokorny i nie myśl o sobie dobrze

Nie udawaj się za zacnego przed królem, a na miejscu wielmożnych nie stawaj; Bo lepiej jest, iż ci rzeką: Postąp sam: a niżeliby cię zniżyć miano przed księciem; co widują oczy twoje.

( Przypowieści Salomonowych 25:6-7 )
Jako jeść wiele miodu nie jest rzecz dobra: tak szukanie własnej sławy jest niesławne.

( Przypowieści Salomonowych 25:27 )
Synu człowieczy! cóż jest drzewo macicy winnej przeciwko wszelkiemu innemu drzewu, albo przeciwko latoroślom drzewa leśnego? Izali wezmą z niego drzewo ku urobieniu czego? Izali urobią z niego kołek do zawieszania na nim jakiego naczynia? Oto ogniowi podane bywa na strawienie; gdy oba koóce jego ogieó strawi, a pośrodek jego ogore, azaż się na co przyda? Oto póki było całe, nic nie mogło być z niego urobione; dopieroż gdy je ogieó strawił, a spaliło się, na nic się więcej nie przyda.

( Ezechyjel 15:2-5 )
Owszem, hojniejszą daje łaskę; bo mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Poddajcież się tedy Bogu, a dajcie odpór dyjabłu, a uciecze od was. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam. Ochędóżcie ręce grzesznicy i oczyście serca, którzyście umysłu dwoistego,

( Jakóba 4:6-8 )
A prosimy was, bracia! napominajcie tych, którzy nie stoją w rzędzie, cieszcie bojaźliwych, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim; Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami między sobą i ku wszystkim. Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam.

( 1. Tesalonicensów 5:14,15,18 )
A wy, bracia! nie słabiejcie, dobrze czyniąc.

( 2. Tesalonicensów 3:13 )
Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy jego; Oczów wyniosłych, języka kłamliwego, i rąk wylewających krew niewinną; Serca, które knuje myśli złe; nóg, które się kwapią bieżeć ku złemu; Świadka fałszywego, który mówi kłamstwo, i tego, który sieje rosterki między braćmi.

( Przypowieści Salomonowych 6:16-19 )
Oko twoje jestci świecą ciała twego; jeźliby tedy oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje jasne będzie;

( Mateusza 6:22 )
Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy,

( 2. Tymoteusza 4:3 )
A te rzeczy są dobre i ludziom pożyteczne; a głupich gadek i wyliczania rodzajów, i sporów, i swarów zakonnych pohamuj; albowiem są niepożyteczne i próżne.

( Tytusa 3:9 )
A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieócie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała.

( Rzymian 12:2 )
Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność; A do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność; A do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę.

( 2. Piotra 1:5-7 )
Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata. Światci przemija i pożądliwość jego; ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki.

( 1. Jana 2:15-17 )

I pamiętaj, cokolwiek robisz, rób to z Bogiem w swoich sercach.

Pieśó stopni dla Salomona. Jeźli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują; jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, który go strzeże. Próżno macie rano wstawać, długo siadać, i jeść chleb boleści, ponieważ Pan umiłowanemu swemu sen daje.

( Psalmów 127:1-2 )