ฉันรู้สึกสูญเสียและแตกสลาย ...

คนเดิน

"ฉันรู้สึกสูญเสียสิ้นหวังสูญเสียและโดดเดี่ยวฉันอยู่คนเดียวเพื่อต่อสู้กับชีวิตที่ไร้ประโยชน์และไม่มีใครสนใจฉัน" - นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกในบางครั้ง

จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย

( เพลงสดุดี 55:22 )
พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดให้รอด

( เพลงสดุดี 34:18 )

ประการแรกคุณไม่ได้อยู่คนเดียว พระเจ้าของเราผู้สร้างโลกและสวรรค์อยู่ใกล้คุณแล้ว และเขานำคุณมาที่หน้าเว็บนี้ ไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ ในโลกนี้และไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากปราศจากการดูแลของพระเจ้า

นกกระจอกสองตัวเขาขายบาทหนึ่งมิใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้

( มัทธิว 10:29 )

เปิดใจของคุณต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าของคุณและอย่ากลัว

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของตน ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา"

( มัทธิว 11:28-30 )
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา

( หนังสืออิสยาห์ 41:10 )

ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกปัญหาที่คุณมีไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไป ตอนนี้พวกเขาเป็นปัญหาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย

( เพลงสดุดี 55:22 )
จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

( 1 เปโตร 5:7 )

เอาหัวใจของคุณที่พาคุณมาที่นี่และมอบให้กับพระเจ้า

เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และจะให้ใจเนื้อแก่เจ้า และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า และกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และเจ้าจะรักษาคำตัดสินของเราและกระทำตาม

( เอเสเคียล 36:26-27 )

วิญญาณที่คุณได้รับไม่ใช่วิญญาณของอดีตคุณไม่ใช่วิญญาณแห่งความกลัว

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา

( 2 ทิโมธี 1:7 )

สัมผัสถึงจิตวิญญาณในตัวคุณใหม่คุณ

ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

( หนังสือโรม 15:13 )

จิตวิญญาณนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่แค่วันนี้ ...

หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

( หนังสือโรม 8:39 )

ตอนนี้ออกจากชีวิตเดิมของคุณและติดตามพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต"

( ยอห์น 8:12 )