Jakub zmagał się z Bogiem i wygrał. Co to znaczy?

walka rycerzy

Wracając do domu przed spotkaniem z Ezawem, Jakub zmagał się z Bogiem i wygrał. Co to znaczy?

Tedy mu rzekł: Co za imię twoje? I odpowiedział: Jakób.

( 1 Mojżeszowa - Rodzaju 32:28 )

Zazwyczaj zwycięzcy piszą historię, chwaląc siebie. Dlatego jesteśmy przyzwyczajeni do życzliwego traktowania zwycięzców i radowania się z ich zwycięstwa. Jednak Biblia jest słowem Bożym, w którym fakty historyczne są przedstawiane w sposób bezstronny.

Tak mówi o tym prorok Ozeasz.

A teraz jeszcze przyczyniają grzechu; bo sobie czynią i leją z srebra swego według przemysłu swego straszne bałwany, co wszystko tylko jest robotą rzemieślnika, o których jednak sami mówią: Ludzie, którzy chcą ofiarować, niech całują cielce, (Przetoż się staną jako obłok poranny, a jako rosa poranna przechodząca, i jako plewy od wichru porwane z bojewiska, i jako dym z komina.) Gdyżem Ja jest Pan, Bóg twój, od wyjścia z ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie poznałeś, i niemasz zbawiciela oprócz mnie. Jam cię poznał na puszczy w ziemi bardzo suchej. Dobremi pastwiskami swemi nasyceni są; ale gdy się nasycili, podniosło się serce ich; przetoż mię zapomnieli.

( Ozeasza 12:2-6 )

Ozeasz nie widzi nic dobrego w walce Jakuba z Bogiem. Jeszcze zanim się urodził, Jakub złapał brata za piętę, po czym wykorzystał sytuację i „kupił” swoje pierworództwo od Ezawa. Następnie oszukał go i otrzymał od ojca błogosławieństwo, które było przeznaczone dla jego brata. Zdobył najlepsze bydło Labana przebiegłością, a potem uciekł przed nim z całym dobytkiem.

Któremu rzekł Jakób: Przedajże mi dziś pierworodztwo twoje. I rzekł Ezaw: Otom ja bliski śmierci, cóż mi po pierworodztwie?. I rzekł Jakób: Przysiążże mi dziś, i przysiągł mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakóbowi.

( 1 Mojżeszowa - Rodzaju 25:31-33 )
I rzekł Jakób do ojca swego: Jam jest Ezaw, pierworodny twój. Uczyniłem, jakoś mi rozkazał; wstaó proszę, siądź, a jedz z obłowu mego, aby mi błogosławiła dusza twoja.

( 1 Mojżeszowa - Rodzaju 27:19 )
A gdy wszystkich owiec co raószych przypuszczanie bywało, kładł Jakób pręty przed oczy owiec w koryta, aby poczynały patrząc na pręty. Lecz gdy późniejszych owiec przypuszczanie było, nie kładł ich: i były późniejsze Labanowe, a raósze Jakóbowe.

( 1 Mojżeszowa - Rodzaju 30:41-42 )
I wykradł się Jakób potajemnie od Labana Syryjczyka, tak że mu nie oznajmił, iż uciekał. I uciekł sam ze wszystkiem co miał, a wstawszy przeprawił się przez rzekę, i udał się ku górze Galaad.

( 1 Mojżeszowa - Rodzaju 31:20-21 )

Walcząc z Bogiem, Jakub walczył przeciwko woli Bożej. Walczył z chodzeniem ścieżką, którą wyznaczył mu Bóg.

Dam ci rozum, i nauczę cię drogi, po której masz chodzić; dam ci radę, obróciwszy na cię oko moje. Nie bądźcież jako koó, albo jako muł, którzy rozumu nie mają, których gęby uzdą i wędzidłem kiełznać musisz, aby się na cię nie porywały.

( Psalmów 32:8-9 )

Jednak wciąż prosił o Boże błogosławieństwo dla siebie. Został ojcem 12 plemion Izraela i prowadził z nim cały naród. Droga narodu była podobna do drogi Jakuba - ciągły bunt i okazjonalne prośby o przebaczenie i błogosławieństwo ...

Rozciągnąłem ręce moje na każdy dzieó do ludu upornego, który chodzi drogą nie dobrą za myślami swemi; Do ludu, który mię jawnie wzrusza do gniewu, ustawicznie ofiarując w ogrodach, a kadząc na cegłach; Którzy siadają przy grobach, a przy bałwanach swoich nocują; którzy jedzą świnie mięso, i polewkę obrzydłą z naczynia swego.

( Izajasz 65:2-4 )

Wiele lat później na ziemi pojawił się zupełnie inny człowiek, prawdziwy syn Boży, który nie walczył z Bogiem, ale szedł za Nim we wszystkim. I nawet na krawędzi śmierci nie odwrócił się od kielicha, który został mu dany przez Boga.

A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeźli można, niech mię ten kielich minie; a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.

( Mateusza 26:39 )

Tym człowiekiem jest Jezus, który wskazał nam prawdziwą drogę prowadzącą do życia wiecznego.

Nie walczmy więc z Bogiem, ale pozwólmy Mu prowadzić nas przez życie zgodnie z Jego wolą.

Gdym milczał, schnęły kości moje w narzekaniu mojem na każdy dzieó. Ponieważ we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Sela. przetoż grzech mój oznajmiłem tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem: Wyznam na się przestępstwa moje Panu, a tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. Sela.

( Psalmów 32:3-5 )
Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj. We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieszki twoje.

( Przypowieści Salomonowych 3:5-6 )