Forbidden fruit - why the knowledge of Good and Evil was not meant for us?

Forbidden fruit

Why would God forbid the knowledge of good and evil to Adam and Eve? This seems strange as even the fruits from the Tree of Life were not forbidden to them. And when God forbid to eat these fruits, He explained what kind of tree it was. God wanted us to know that he hadn't meant the knowledge of good and evil for us. Why?

พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระดำรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า "บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทั้งหมด แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้นเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวันนั้น"

( หนังสือปฐมกาล 2:16-17 )

Let’s see what happened to Adam and Eve on the very first meeting with God right after eating the forbidden fruit.

ในเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน อาดัมและภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าท่ามกลางต้นไม้ต่างๆในสวนนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเรียกอาดัมและตรัสแก่เขาว่า "เจ้าอยู่ที่ไหน" เขาทูลว่า "ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวน และข้าพระองค์ก็กลัว เพราะว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ ข้าพระองค์จึงได้ซ่อนตัวเสีย"

( หนังสือปฐมกาล 3:8-10 )

The knowledge of Good and Evil made Adam and Eve hide from God. Hide from the one who created them, who loved and cared for them…

With this, we already see that the first response caused by the extra knowledge was not very promising. Adam and Eve, in the same way as we all, are simply not ready for such a powerful knowledge.

The knowledge of good and evil made us rely on our own judgement instead of following God. We do not see all that God sees, we do not comprehend all complexity and interconnectivity of things in this world. We lack God’s wisdom and understanding, yet we readily stamp the things we see with "Good" and "Bad"…

"เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น

( หนังสืออิสยาห์ 55:9 )

This stolen knowledge blinds us and keeps away from the message of God. When we hear "bad" news or critique against us, we will judge that bad person instead of trying to understand his message for us.

มีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ซึ่งบรรพบุรุษของท่านมิได้ข่มเหง และเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรม ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทรยศและฆ่าพระองค์นั้นเสีย

( หนังสือกิจการ 7:52 )

King David was one of the rare exceptions who was actually listening to the word of God regardless of whether good or bad person it was coming from, and whatever form the speech took.

เมื่อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมายังตำบลบาฮูริม ดูเถิด มีชายคนหนึ่งอยู่ในครอบครัววงศ์วานซาอูลชื่อชิเมอีบุตรชายเก-รา เขาออกมาเดินพลางด่าพลาง ชิเมอีร้องด่ามาว่า "จงไปเสียให้พ้น เจ้าคนกระหายโลหิต เจ้าคนอันธพาล จงไปเสียให้พ้น อาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาห์จึงกราบทูลกษัตริย์ว่า "ทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาด่ากษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปตัดหัวมันออกเสีย" แต่กษัตริย์ตรัสว่า "บุตรชายทั้งสองของนางเศรุยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับเจ้า ถ้าเขาด่าเพราะพระเยโฮวาห์ตรัสสั่งเขาว่า `จงด่าดาวิด' แล้วใครจะพูดว่า `ทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนี้'"

( 2 ซามูเอล 16:5,7,9,10 )

Indeed, however loved by God David was, he was a murderer who later was not allowed to build a temple for God.

แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเราว่า `เจ้าได้ทำให้โลหิตตกมาก และได้ทำสงครามใหญ่โต เจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทำให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อสายตาของเราบนแผ่นดินโลก

( 1 พงศาวดาร 22:8 )

If we look further, we’ll understand that we also get what we deserve no matter good or bad person it comes from. Yes, it’s natural for us to blame our manager who did not give us a raise, another driver who hit us in a car accident, a thief who stole something valuable from us, another person we had conflict with… We always see the evil in someone else, and do not see the message meant for us behind what had happened…

เหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเอง ท่านก็ไม่รู้สึก

( มัทธิว 7:3 )

Yes, if bad person or bad circumstances approached, it's never without a reason.

เพราะฉะนั้น บัดนี้ท่านทั้งหลายจงแก้ไขพฤติการณ์และการกระทำของท่านทั้งหลาย และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์จะทรงกลับพระทัยจากความร้ายซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศเตือนท่าน

( เยเรมีย์ 26:13 )

So let’s withhold our judgement on those who we think is Evil, but shed the light of love on everyone, as a true children of our Heavenly Father.

ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรม

( มัทธิว 5:45 )

Now we see that every knowledge comes with great responsibility. While we got the knowledge of Good and Evil, we do not have full understanding to use it properly. Therefore, let’s withhold our judgement and rely on God in all we do.

จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น

( สุภาษิต 3:5-6 )